弹剑作歌奏苦声,曳裾王门不称情。出自唐代 李白行路难·其二》

【作品原文】

行路难·其二

唐代 / 李白

大道如青天,我独不得出。

羞逐长安社中儿,赤鸡白雉赌梨栗。

弹剑作歌奏苦声,曳裾王门不称情。

淮阴市井笑韩信,汉朝公卿忌贾生

君不见昔时燕家重郭隗,拥篲折节无嫌猜。

剧辛乐毅感恩分,输肝剖胆效英才。

昭王白骨萦蔓草,谁人更扫黄金台?

行路难,归去来!

dà dào rú qīng tiān,wǒ dú bù dé chū 。

大道如青天,我独不得出。

xiū zhú ch&cute;ng ān shè zhōng ér,chì jī b&cute;i zhì dǔ lí lì 。

羞逐长安社中儿,赤鸡白雉赌梨栗。

t&cute;n jiàn zuò gē zòu kǔ shēng,yè jū w&cute;ng mén bù chēng qíng 。

弹剑作歌奏苦声,曳裾王门不称情。

hu&cute;i yīn shì jǐng xiào h&cute;n xìn,hàn ch&cute;o gōng qīng jì jiǎ shēng 。

淮阴市井笑韩信,汉朝公卿忌贾生。

jūn bù jiàn xī shí yān jiā zhòng guō wěi,yōng huì zhé jié wú xi&cute;n cāi 。

君不见昔时燕家重郭隗,拥篲折节无嫌猜。

jù xīn yuè yì gǎn ēn fēn,shū gān pōu dǎn xiào yīng c&cute;i 。

剧辛乐毅感恩分,输肝剖胆效英才。

zhāo w&cute;ng b&cute;i gǔ yíng màn cǎo,shuí rén gèng sǎo hu&cute;ng jīn t&cute;i ?

昭王白骨萦蔓草,谁人更扫黄金台?

xíng lù n&cute;n,guī qù l&cute;i !

行路难,归去来!

弹剑作歌奏苦声,曳裾王门不称情的意思出处赏析

【注释解释】

“大道”;人间大路如同青天一样开阔,但我却偏偏找不到出路。

社中儿:社是古代基层的行政单位,二十五家为一社。此处泛指里巷。社中儿是指市井小人。赤鸡白狗:指当时斗鸡走狗之类的赌博活动。梨栗:赌注筹码,此代指蝇头小利。

弹剑作歌:《史记·孟尝君列传》记:战国时齐公子孟尝君门下食客冯谖,曾屡次强剑作歌埋怨自己的生活不如意:“长铗归来乎,食无鱼”,“长铗归来乎,出无车”。“长铗归来乎,无以为家”。后因以“强剑”或“强铗”喻生活因窘,求助于人。曳裾王门:《汉书·邹阳传》:饰隔之心,则何王之门不可曳长裾乎。曳裾,牵起衣服的前襟。这一种卑躬屈人的样子。不称意:不如意。这两句是说干谒权贵仰食于人是很痛苦的。

笑韩信:《史记·韩信传》记:韩信是淮阴人。准阴市市井屠中少年有侮信者。曰:“苦虽长大,好带刀剑,中情怯耳。众辱之曰:信能死,剌我。不能死,出我胯下”。韩信竟蒲伏出其胯下。一市人皆笑信,以为怯。准阴在今江苏,市井,古代群聚买卖之所。

忌贾生:《史记·屈原贾谊列传》记:天子欲使贾谊任公卿之位,绛、灌、东阳侯、冯敬之属尽害之。乃短贾生曰:“洛阳之人,年少初,专欲擅权,纷乱诸学”。于是天子后疏之,不用其议,乃以贾为长沙王太傅。

燕家重郭隗:《史记·燕召公世家》:燕昭王告诉郭隗欲致士兴国。郭隗让他从自己开始。于是昭王为隗改筑宫而事之。此后乐毅、邹衍、剧辛皆来,士争趋赵。拥彗:拿着扫帚在人前扫地引路,以示对人的尊重。此事参见前陈子昂《燕昭王》注、折节:屈己下人。

输肝剖胆:献出肝胆,喻竭诚尽力。效英才:以英才相报效。

黄金台:见前陈子昂《燕昭王》注。这两句意思是燕昭王已死,今日无人仿效也。

【译文翻译】

人生道路如此宽广,唯独我没有出路。

我不愿意追随长安城中的富家子弟,去搞斗鸡走狗一类的赌博游戏。

像冯谖那样弹剑作歌发牢骚,在权贵之门卑躬屈节是不合我心意的。

当年淮阴市人讥笑韩信怯懦无能,汉朝公卿大臣嫉妒贾谊才能超群。

你看,古时燕昭王重用郭隗,拥篲折节、谦恭下士,毫不嫌疑猜忌。

剧辛和乐毅感激知遇的恩情,竭忠尽智,以自己的才能来报效君主。

然而燕昭王早就死了,还有谁能像他那样重用贤士呢?

世路艰难,我只得归去啦!

弹剑作歌奏苦声,曳裾王门不称情的意思出处赏析

【创作背景】

公元742年(天宝元年),李白奉诏入京,担任翰林供奉。可是入京后,却没被唐玄宗重用,还受到权臣的谗毁排挤,两年后被“赐金放还”,变相撵出了长安。李白被逼出京,朋友们都来为他饯行,求仕无望的他深感仕路的艰难,满怀愤慨写下了《行路难》组诗

【诗文赏析】

“大道如青天,我独不得出。”这个开头与《行路难》的第一首不同。第一首用赋的手法,从筵席上的美酒佳肴写起,起得比较平。这一首,一开头就陡起壁立,让久久郁积在内心里的感受,一下子喷发出来。亦赋亦比,使读者感到它的思想感情内容十分深广。后来孟郊写了“出门如有碍,谁谓天地宽”的诗句,可能受了此诗的启发,但气局比李白差多了。能够和它相比的,还是李白自己的诗,“蜀道之难,难于上青天”这类诗句,大概只有李白那种胸襟才能写得出。不过,《蜀道难》用徒步上青天来比喻蜀道的艰难,使人直接想到那一带山川的艰险,却并不感到文意上有过多的埋伏。而这一首,用青天来形容大道的宽阔,照说这样的大道是易于行路的,但紧接着却是“我独不得出”,就让人感到这里面有许多潜台词。这样,这个警句的开头就引起了人们对下文的注意。

“羞逐”以下六句,是两句一组。“羞逐”两句是写诗人的不愿意。唐代上层社会喜欢拿斗鸡进行游戏或赌博。唐玄宗曾在宫内造鸡坊,斗鸡的小儿因而得宠。当时有“生儿不用识文字,斗鸡走狗胜读书”的民谣。如果要去学斗鸡,是可以结交一些纨袴子弟,在仕途上打开一点后门的。但李白对此嗤之以鼻。所以他声明自己羞于去追随长安里社中的小儿。这两句和他在《答王十二寒夜独酌有怀》中所说的“君不能狸膏金距学斗鸡,坐令鼻息干虹霓”是一个意思。都是说他不屑与“长安社中儿”为伍。至于去和那些达官贵人交往,“曳裾王门不称情,弹剑作歌奏苦声。”“曳裾王门”,即拉起衣服前襟,出入权贵之门。“弹剑作歌”,用的是冯谖的典故。冯谖在孟尝君门下作客,觉得孟尝君对他不够礼遇,开始时经常弹剑而歌,表示要回去。李白是希望“平交王侯”的,而现在在长安,权贵们并不把他当一回事,因而使他像冯谖一样感到不能忍受。这两句是写他的不称意。“淮阴市井笑韩信,汉朝公卿忌贾生。”韩信未得志时,在淮阴曾受到一些市井无赖们的嘲笑和侮辱。贾谊年轻有才,汉文帝本打算重用,但由于受到大臣灌婴、冯敬等的忌妒、反对,后来竟遭贬逐。李白借用了韩信、贾谊的典故,写出在长安时一般社会上的人对他嘲笑、轻视,而当权者则加以忌妒和打击。这两句是写他的不得志。

“君不见”以下六句,深情歌唱当初燕国君臣互相尊重和信任,流露他对建功立业的渴望,表现了他对理想的君臣关系的追求。战国时燕昭王为了使国家富强,尊郭隗为师,于易水边筑台置黄金其上,以招揽贤士。于是乐毅、邹衍、剧辛纷纷来归,为燕所用。燕昭王对于他们不仅言听计从,而且屈己下士,折节相待。当邹衍到燕时,昭王“拥篲先驱”,亲自扫除道路迎接,恐怕灰尘飞扬,用衣袖挡住扫帚,以示恭敬。李白始终希望君臣之间能够有一种比较推心置腹的关系。他常以伊尹、姜尚、张良、诸葛亮自比,原因之一,也正因为他们和君主之间的关系,比较符合他的理想。但这种关系在现实中却是不存在的。唐玄宗这时已经腐化而且昏庸,根本没有真正的求贤、重贤之心,下诏召李白进京,也只不过是装出一副爱才的姿态,并要他写一点歌功颂德的文字而已。“昭王白骨萦蔓草,谁人更扫黄金台?”慨叹昭王已死,没有人再洒扫黄金台,实际上是表明他对唐玄宗的失望。诗人的感慨是很深的,也是很沉痛的。

以上十二句,都是承接“大道如青天,我独不得出”,对“行路难”作具体描写的。既然朝廷上下都不是看重他,而是排斥他,那就只有拂袖而去了。“行路难,归去来!”在当时的情况下,他只有此路可走。这两句既是沉重的叹息,也是愤怒的抗议。

篇末的“行路难,归去来”,只是一种愤激之词,只是比较具体地指要离开长安,而不等于要消极避世,并且也不排斥在此同时他还抱有他日东山再起,“直挂云帆济沧海”的幻想。之心,则何王之门不可曳长裾乎”,指游食于王侯之门。不称情:不如意

弹剑作歌奏苦声,曳裾王门不称情的意思出处赏析

文章标题:弹剑作歌奏苦声,曳裾王门不称情的意思出处赏析

链接地址:http://www.978588.com/mingju/25838.html

上一篇:大道如青天,我独不得出的意思出处赏析

下一篇:行路难,归去来的意思出处赏析